Blooregard, strona 3

26 tekstów – auto­rem jest Bloore­gard.

Zwątpienie za­myka przepływ 'mo­cy'. Wiara go otwiera. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 2 maja 2010, 20:11

Ideal­nym i nor­malnym spo­sobem uwol­nienia sie od bólu jest dać upust smutkowi. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 30 kwietnia 2010, 17:32

Ludzie mówią, że życie to gra - jest 'ga­me over'. Tyl­ko kto mi po­wie gdzie można zmienić po­ziom trud­ności z hard na easy ?! 

myśl
zebrała 29 fiszek • 27 kwietnia 2010, 18:55

Cza­sami brak ve­ny jest lep­szy niż sa­ma vena... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 25 kwietnia 2010, 20:21

Po­zytyw­ne myśli stwarzają wokół Ciebie at­mosferę sprzy­jającą pow­sta­waniu po­zytyw­nych skutków... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 24 kwietnia 2010, 13:31

Współczes­ny nas­to­latek przy­pomi­na bombę, bo po­dob­nie jak ona dąży do samozagłady... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 21 kwietnia 2010, 19:18

Blooregard

Blooregard

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność