Blooregard, myśli

24 teksty (myśli) – auto­rem jest Bloore­gard.

życie jest jak stro­ma ściana, trze­ba na nią wejść, żeby móc spaść. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 20 czerwca 2010, 09:52

Myśli kształtują oko­liczności znacznie sil­niej, niż oko­liczności kształtują myśli. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 17 czerwca 2010, 07:58

Nie wiem czy do­sięgnąłem dna, czy dno zwiększyło swój poziom. 

myśl dnia z 1 sierpnia 2017 roku
zebrała 55 fiszek • 11 czerwca 2010, 16:28

Wyjdź z siebie, stań obok i zo­bacz ja­ki jes­teś żałosny. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 10 czerwca 2010, 16:03

Każdy jest cho­ry psychicznie na swój włas­ny sposób i każdy znaj­dzie na nie le­kar­stwo jeśli chce... 

myśl
zebrała 50 fiszek • 8 czerwca 2010, 19:38

Żeby ludzie nie mieli kom­pleksów by­liby idealni 

myśl
zebrała 40 fiszek • 6 czerwca 2010, 18:24

Idę ulicą zwaną 'Życie', spoglądam wstecz i widzę siebie potrąco­nego przez ma­lucha z na­pisem PECH, a przed sobą widzę siebie za kierow­nicą fur­go­net­ki z na­pisem SZCZĘŚCIE. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 4 czerwca 2010, 07:59

ser­ce jest sym­bo­lem twórczej aktywności 

myśl
zebrała 31 fiszek • 3 czerwca 2010, 15:35

W miarę jak rośnie nasza ducho­wość tu, na ziemi, w miarę jak przy­bywa nam lat i doświad­cze­nia, sta­jemy się co­raz bar­dziej świado­mi owe­go większe­go świata, który otacza nas ze wszys­tkich stron, kiedy zaś umiera­my, to tyl­ko po to, by wejść w ową poszerzoną przestrzeń... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 31 maja 2010, 20:41

Na­wyk by­cia szczęśli­wym pow­sta­je przez prak­ty­kowa­nie ra­dos­ne­go myślenia. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 17 maja 2010, 18:28

Blooregard

Blooregard

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność